Opatrenie č. 378/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 144/2010
Platnosť od 29.09.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 01.10.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH