Oznámenie č. 376/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

OBSAH