Opatrenie č. 375/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH