Zákon č. 372/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.11.2010