Zákon č. 37/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2010
Platnosť od 05.02.2010
Účinnosť od 01.07.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 17, 19 až 25, 27, 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.