Oznámenie č. 368/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2010 okrem čl. I bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2010.

Pôvodný predpis

15.09.2010