Oznámenie č. 367/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.