Vyhláška č. 366/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.10.2010 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH

366

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 26. augusta 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v časti I písm. D trinásty bod znie:

„13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka“.

2. V prílohe č. 1 v časti III písm. A v desiatom bode písmeno d) znie:

„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.

3. V prílohe č. 1 v časti III písm. A sa desiaty bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka“.

4. V prílohe č. 1 v časti III písm. A sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore

a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,

b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,

c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,

d) učiteľstvo odborných predmetov alebo

e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium“.

Doterajší dvanásty bod až šestnásty bod sa označujú ako trinásty bod až sedemnásty bod.

5. V prílohe č. 1 v časti III sa písmeno A dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:

„18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu“.

6. V prílohe č. 1 v časti V písm. A v osemnástom bode písmeno d) znie:

„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.

7. V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písmeno d) znie:

„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.

8. V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A päťdesiaty piaty bod znie:

„55. len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v potravinárskych študijných odboroch a v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu“.

9. V prílohe č. 1 v časti X sa písmeno A dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika“.

10. V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno B dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. len v cirkevných centrách voľného času a cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.


Eugen Jurzyca v. r.