Vyhláška č. 366/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.10.2010 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH