Vyhláška č. 363/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010 do31.12.2012
Najbližšie účinné znenie 15.09.2010
Zrušený 411/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2010 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

15.09.2010