Vyhláška č. 362/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010 do31.08.2014
Účinnosť od 15.09.2010 do31.08.2014
Zrušený 228/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010 okrem § 8 ods. 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2010 - 31.08.2014