Vyhláška č. 361/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do14.06.2016
Zrušený 195/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010 okrem § 7 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.