Vyhláška č. 359/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010 do30.04.2011
Účinnosť od 15.09.2010 do30.04.2011
Zrušený 127/2011 Z. z.