Vyhláška č. 356/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 15.09.2010 do31.12.2012
Zrušený 410/2012 Z. z.