Oznámenie č. 353/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Čiastka 138/2010
Platnosť od 10.09.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 8. októbra 2009 v súlade s článkom 27 ods. 1. Vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 8. októbra 2009.