Nariadenie vlády č. 347/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2010
Platnosť od 31.08.2010
Účinnosť od 01.10.2010

OBSAH

347

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 240/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

2. V prílohe č. 1 položky 4, 5 a 9 znejú:

„4. Ortuť (Hg)13),14)Kŕmne suroviny
okrem
0,1
krmív získaných z rýb alebo spracovaním rýb alebo ostatných
morských živočíchov,
0,5
uhličitanu vápenatého0,3
Kŕmne zmesi (doplnkové a kompletné)
okrem
0,1
minerálnych krmív,0,2
kŕmnych zmesí pre ryby,0,2
kŕmnych zmesí pre psy, mačky a kožušinové zvieratá0,3
5. DusitanyKŕmne suroviny
okrem
15
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
rybej múčky,30
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
siláže
Kompletné krmivá
okrem
15
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
kompletných krmív pre psy a mačky
s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 %
9. Voľný gossypolKŕmne suroviny
okrem
20
bavlníkového semena,5 000
bavlníkových výliskov a bavlníkovej múčky1 200
Kompletné krmivá
okrem
20
kompletných krmív pre dospelý hovädzí dobytok,500
kompletných krmív pre ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat),300
kompletných krmív pre hydinu (okrem nosníc) a teľatá,100
kompletných krmív pre králiky, jahňatá, kozľatá a ošípané (okrem prasiatok)60

3. V prílohe č. 1 sa vypúšťa položka 32.

4. V prílohe č. 1 poznámka * pod tabuľkou znie:

„*) Najvyššie prípustné množstvo látky v premixe je také množstvo, ktorým sa nevnesie do krmiva vyššie množstvo látky, ako je 50 % najvyššieho prípustného množstva látky ustanoveného pre krmivo, pri dodržiavaní návodu na použitie premixu.“.

5. V názve prílohy č. 4 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

6. Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Komisie 2010/6/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o ortuť, voľný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuca (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.


Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

13) Najvyššie prípustné množstvá ortuti sa vzťahujú na celkový obsah ortuti.

14) Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie ortuti, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie sa môžu uplatňovať v prípade, ak je možné dokázať, že použitý postup extrakcie má rovnakú účinnosť extrakcie.