Zákon č. 346/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2010
Platnosť od 31.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH