Vyhláška č. 341/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

(v znení č. 265/2018 Z. z.)

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Účinnosť od 01.10.2018 do14.01.2020