Vyhláška č. 340/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 Aktuálne znenie