Oznámenie č. 338/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Pôvodný predpis

14.08.2010