Oznámenie č. 331/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Čiastka 130/2010
Platnosť od 31.07.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Pôvodný predpis

31.07.2010