Vyhláška č. 325/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu

Čiastka 128/2010
Platnosť od 28.07.2010
Účinnosť od 01.08.2010