Oznámenie č. 324/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy

Čiastka 126/2010
Platnosť od 14.07.2010
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu, t. j. 22. júla 2010.