Nariadenie vlády č. 320/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

(v znení č. 92/2012 Z. z.)

Čiastka 125/2010
Platnosť od 14.07.2010
Účinnosť od 15.03.2012