Oznámenie č. 317/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Čiastka 122/2010
Platnosť od 10.07.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 45 ods. 1. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 od. 2.

OBSAH

Pôvodný predpis

10.07.2010