Vyhláška č. 314/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010
Účinnosť od 15.07.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.07.2010