Oznámenie č. 304/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010 do30.04.2012
Účinnosť do 30.04.2012
Zrušený 219/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.