Oznámenie č. 303/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 216/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.