Oznámenie č. 302/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 225/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

Pôvodný predpis

30.06.2010