Oznámenie č. 295/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Pôvodný predpis

25.06.2010