Oznámenie č. 293/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.