Vyhláška č. 290/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010 do31.03.2011
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 46/2011 Z. z. vložil do zákona č. 483/2001 Z. z. nový § 123a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 290/2010 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 - 31.03.2011