Nariadenie vlády č. 287/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010 do31.07.2014
Účinnosť od 01.11.2011 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2010 okrem čl. I bodov 20 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, čl. I bodov 2, 14, 15 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. februára 2011, čl. I bodov 19 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011, a čl. I bo...

OBSAH