Vyhláška č. 283/2010 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010