Nariadenie vlády č. 281/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z.

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 Aktuálne znenie