Oznámenie č. 28/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Právneho nástroja medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003

Čiastka 17/2010
Platnosť od 30.01.2010
Redakčná poznámka

Právny nástroj o vzájomnej právnej pomoci nadobudne platnosť 1. februára 2010 v súlade s bodom 5.(a).