Oznámenie č. 278/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania

Čiastka 109/2010
Platnosť od 18.06.2010 do31.07.2014
Účinnosť do 31.07.2014
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis

18.06.2010