Nariadenie vlády č. 276/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c149/2010 Z. z.)

Čiastka 108/2010
Platnosť od 18.06.2010
Účinnosť od 01.01.2011