Vyhláška č. 274/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010. Ustanovenie § 22a stráca účinnosť 31. januára 2011.

OBSAH