Nariadenie vlády č. 271/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010 do31.12.2011
Najbližšie účinné znenie 15.06.2010
Zrušený 319/2011 Z. z.

OBSAH

271

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2009 Z. z. sa mení takto:

§ 11a a 24 sa vypúšťajú.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


Robert Fico v. r.