Zákon č. 268/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 105/2010
Platnosť od 11.06.2010
Účinnosť od 11.06.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.2010 Aktuálne znenie