Vyhláška č. 260/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície a jej vyobrazení

Čiastka 104/2010
Platnosť od 10.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010