Oznámenie č. 258/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 103/2010
Platnosť od 09.06.2010
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 21. júna 2010 v súlade s článkom 27.

Pôvodný predpis

09.06.2010