Vyhláška č. 254/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2010
Platnosť od 09.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

OBSAH