Vyhláška č. 252/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Čiastka 101/2010
Platnosť od 05.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2010 Aktuálne znenie