Zákon č. 250/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2010
Platnosť od 04.06.2010
Účinnosť od 17.07.2010

OBSAH