Oznámenie č. 246/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií

Čiastka 98/2010
Platnosť od 04.06.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.