Vyhláška č. 245/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Čiastka 98/2010
Platnosť od 04.06.2010
Účinnosť od 01.03.2016