Oznámenie č. 244/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej

Čiastka 97/2010
Platnosť od 03.06.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 138. V ten istý deň, t. j. 1. mája 2010, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Pôvodný predpis

03.06.2010