Oznámenie č. 242/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

242

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 20. mája 2010 č. 1/2010, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.).

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozširuje rozsah cenovej regulácie v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva a ustanovuje spôsob jej vykonania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke 43/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.